Head rail - Roll former for external blinds Skovela d.o.o.

Kg
Show more when Clicking an Image
Go to content

Head rail

Products > EVB Parts > Head rail
1. **SQ:** Profili i lartë i mbulonjës së jashtme
2. **BG:** Горен профил на външни щори (Goren profil na vǎnšni štori)
3. **CS:** Horní profil vnějších žaluzií
4. **FR:** Profil supérieur des stores extérieurs
5. **HR:** Zgornji profil zunanjih žaluzij
6. **IT:** Profil superiore delle tende veneziane da esterno
7. **HU:** Zsaluk felső profiljára vonatkozóan
8. **DE:** Oberprofil für Außenjalousien
9. **PL:** Górni profil żaluzji zewnętrznych
10. **RO:** Profilul superior al jaluzelelor exterioare
11. **SK:** Horný profil vonkajších žalúzií
12. **SL:** Zgornji profil zunanjih žaluzij
13. **SR:** Gornji profil spoljnih žaluzina
14. **ES:** Perfil superior de las persianas exteriores

**Special Offer for Head Rail for External Venetian Blinds Made of Galvanized Steel Sheet**

Welcome to our special offer for head rail profiles designed for external Venetian blinds made of galvanized steel sheet. Here, you will find all the information you need to take advantage of this exclusive offer.

**Product Details:**
- Head rail dimensions: 58 x 56 mm, ideal for external Venetian blinds.
- High-quality galvanized steel sheet material.
- Customs tariff number: 7212 5090

**Offer Price:**
- The price per meter of this special profile is only 1.90 €.

**Additional Conditions:**
- Please inform us of your monthly requirements for these profiles.
- Based on your annual demand forecasts, we can also provide you with corresponding material prices.

**Why Should You Act Now?**
The business year is coming to an end, and by placing your order early, our suppliers can more easily ensure the necessary quantities and prices.

**Important Calculations:**
- Price for the entire palette with profiles: 2,736 €
- Additional costs for the pallets: 36 €
- Total price: 2,772 €

**Profile Price:**
- The price per meter of the profile is 1.90 €.
- In each package, you will receive 8 pieces of profiles, each with a length of 6 meters.
- The price for one package (48 meters x 1.90 €) is: 48m x 1.90 € = 91.20 €

**On the Palette:**
- On a pallet with a width of 80 cm, 30 packages can be placed.
- The height of the pallet is 110 cm, and the length is 600 cm.
- The price for the entire palette is 30 packages x 91.20 € = 2,736 €.

**Additional Costs (Pallets):**
- Each of the three pallets weighs 22 kg and costs 12 € each.
- The total cost for the pallets is 3 x 12 € = 36 €.

**Weight of the Profile and Pallet:**
- The weight of one meter of profile is 0.7 kg.
- On a pallet, there are a total of 1440 meters of profiles, which corresponds to a net weight of 1440m x 0.7 kg/m = 1008 kg.
- The gross weight (including pallets) is 1008 kg + 3 x 22 kg = 1074 kg.

**Final Calculation:**
- Price for the entire palette with profiles: 2,736 €
- Additional costs for the pallets: 36 €
- Total price: 2,736 € + 36 € = 2,772 €

We hope that this special offer will make your planning easier, and you can benefit from these exclusive conditions. If you have any further questions or need additional information, please feel free to contact us.

Hurry, this exclusive offer is only available for a limited time!
**Sonderangebot für Kopfprofile für Raffstoren aus verzinktem Stahlblech**

Willkommen bei unserem Sonderangebot für Kopfprofile für Raffstoren aus verzinktem Stahlblech. Hier finden Sie alle Informationen, um von diesem exklusiven Angebot zu profitieren.

**Produktdetails:**
- Kopfschiene 58 x 56 mm, ideal für Raffstoren im Außenbereich
- Hochwertiges verzinktes Stahlblech
- Zolltarifnummer: 7212 5090

**Angebotspreis:**
- Der Preis pro Meter dieses speziellen Profils beträgt nur 1,90 €.

**Zusätzliche Konditionen:**
- Teilen Sie uns bitte Ihre monatlichen Bedarfe an diesen Profilen mit.
- Basierend auf Ihren jährlichen Bedarfsprognosen können wir Ihnen auch entsprechende Materialpreise anbieten.

**Warum sollten Sie jetzt zugreifen?**
Das Geschäftsjahr neigt sich dem Ende zu, und durch Ihre frühzeitige Bestellung können unsere Lieferanten leichter die erforderlichen Mengen und Preise sicherstellen.

**Wichtige Berechnungen:**
- Preis für die gesamte Palette mit Profilen: 2.736 €
- Zusatzkosten für die Paletten: 36 €
- Gesamtpreis: 2.772 €

**Preis des Profils:**
- Der Preis pro Meter Profil beträgt 1,90 €.
- In jedem Paket erhalten Sie 8 Stück Profile, jeweils mit einer Länge von 6 Metern.
- Der Preis für ein Paket (48 Meter x 1,90 €) beträgt: 48 m x 1,90 € = 91,20 €

**Auf der Palette:**
- Auf einer Palette mit einer Breite von 80 cm können 30 Pakete platziert werden.
- Die Höhe der Palette beträgt 110 cm, die Länge 600 cm.
- Der Preis für die gesamte Palette beträgt 30 Pakete x 91,20 € = 2.736 €

**Zusatzkosten (Paletten):**
- Jede der drei Paletten wiegt 22 kg und kostet jeweils 12 €.
- Die Gesamtkosten für die Paletten betragen 3 x 12 € = 36 €.

**Gewicht des Profils und der Palette:**
- Das Gewicht eines Meter Profils beträgt 0,7 kg.
- Auf einer Palette sind insgesamt 1440 Meter Profile, was einem Nettogewicht von 1440m x 0,7 kg/m = 1008 kg entspricht.
- Das Bruttogewicht (einschließlich der Paletten) beträgt 1008 kg + 3 x 22 kg = 1074 kg.

**Endberechnung:**
- Preis für die gesamte Palette mit Profilen: 2.736 €
- Zusatzkosten für die Paletten: 36 €
- Gesamtpreis: 2.736 € + 36 € = 2.772 €

Wir hoffen, dass dieses Sonderangebot Ihnen bei der Planung Ihrer Projekte hilft und Sie von den exklusiven Konditionen profitieren können. Bei weiteren Fragen oder für zusätzliche Informationen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Beeilen Sie sich, denn dieses exklusive Angebot gilt nur für begrenzte Zeit!
**Posebna Ponudba za Zgornje Profile za Zunanje Žaluzije iz Pocinkane Pločevine**

Pozdravljeni spoštovani proizvajalci in servisni tehniki zunanjih žaluzij!

Danes imamo za vas posebno ponudbo, ki bo vaše projekte naredila še bolj učinkovite. Predstavljamo vam naše pocinkane profile za zgornje nosilne profile zunanjih žaluzij.

**Podrobnosti Izdelka:**
- **Dimenzije:** Kopfschiene 58 x 56 mm, idealno za zunanje žaluzije.
- **Material:** Visokokakovostna pocinkana pločevina.
- **Carinska številka:** 7212 5090

**Ponudba:**
- Cena za meter tega posebnega profila znaša zgolj 1,90 €.

**Dodatni Pogoji:**
- Prosimo, sporočite nam svoje mesečne potrebe po teh profilih.
- Na osnovi vaših letnih napovedi potreb vam lahko ponudimo ustrezno ceno materiala.

**Zakaj Bi Morali Zdaj Ukrepati?**
Poslovno leto se bliža koncu, in s hitrim naročilom bodo naši dobavitelji lažje zagotovili potrebne količine in cene.

**Pomembni Izračuni:**
- Cena za celotno paleto profilov: 2.736 €
- Dodatni stroški za palete: 36 €
- Skupna cena: 2.772 €

**Cena Profila:**
- Cena za meter profila znaša 1,90 €.
- V vsakem paketu prejmete 8 kosov profilov, vsak s šestmetrsko dolžino.
- Cena za en paket (48 metrov x 1,90 €) znaša: 48m x 1,90 € = 91,20 €.

**Na Paleto:**
- Na paleti širine 80 cm lahko postavite 30 paketov.
- Višina palete je 110 cm, dolžina pa 600 cm.
- Cena za celotno paleto je 30 paketov x 91,20 € = 2.736 €.

**Dodatni Stroški (Palete):**
- Vsaka od treh palet tehta 22 kg in stane 12 €.
- Skupni stroški za palete znašajo 3 x 12 € = 36 €.

**Teža Profila in Palete:**
- Teža enega metra profila znaša 0,7 kg.
- Na paleti je skupno 1440 metrov profilov, kar ustreza neto teži 1440m x 0,7 kg/m = 1008 kg.
- Bruto teža (vključno s paletami) znaša 1008 kg + 3 x 22 kg = 1074 kg.

**Končni Izračun:**
- Cena za celotno paleto s profili: 2.736 €.
- Dodatni stroški za palete: 36 €.
- Skupna cena: 2.736 € + 36 € = 2.772 €.

Upamo, da vam bo ta posebna ponudba olajšala načrtovanje in da boste imeli koristi od ekskluzivnih pogojev. Če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete dodatne informacije, nas prosim kontaktirajte.

Pohitite, ta ekskluzivna ponudba velja le za omejen čas!
**Posebna Ponuda za Gornju Kutiju - Profil za Spoljne Fasadne Žaluzine od Cinkovanog čelika**

Dobrodošli u našu posebnu ponudu za profile gornje kutije namenjene spoljnim fasadnim žaluzinama napravljenim od cinkovanog čelika. Ovde ćete pronaći sve informacije koje su vam potrebne da iskoristite ovu ekskluzivnu ponudu.

**Detalji o Proizvodu:**
- Dimenzije gornje kutije: 58 x 56 mm, idealno za spoljne fasadne žaluzine.
- Materijal visokog kvaliteta od cinkovanog čelika.
- Carinska tarifna broj: 7212 5090

**Cena Ponude:**
- Cena po metru ovog posebnog profila iznosi samo 1,90 €.

**Dodatni Uslovi:**
- Molimo vas da nam obavestite o vašim mesečnim potrebama za ovim profilima.
- Na osnovu vaših godišnjih prognoza potreba, možemo vam takođe ponuditi odgovarajuće cene materijala.

**Zašto Treba Da Reagujete Sada?**
Poslovna godina se bliži kraju i ranim naručivanjem naši dobavljači mogu lakše da obezbede potrebne količine i cene.

**Važni Izračuni:**
- Cena za celu paletu sa profilima: 2.736 €
- Dodatni troškovi za palete: 36 €
- Ukupna cena: 2.772 €

**Cena Profila:**
- Cena po metru profila iznosi 1,90 €.
- U svakom pakovanju dobićete 8 komada profila, svaki dužine 6 metara.
- Cena za jedno pakovanje (48 metara x 1,90 €) je: 48m x 1,90 € = 91,20 €.

**Na Paleti:**
- Na paleti širine 80 cm može se postaviti 30 paketa.
- Visina palete je 110 cm, a dužina 600 cm.
- Cena za celu paletu je 30 paketa x 91,20 € = 2.736 €.

**Dodatni Troškovi (Palete):**
- Svaka od tri palete teži 22 kg i košta po 12 €.
- Ukupni troškovi za palete su 3 x 12 € = 36 €.

**Težina Profila i Palete:**
- Težina jednog metra profila je 0,7 kg.
- Na paleti se nalazi ukupno 1440 metara profila, što odgovara neto težini od 1440m x 0,7 kg/m = 1008 kg.
- Bruto težina (uključujući palete) iznosi 1008 kg + 3 x 22 kg = 1074 kg.

**Konačan Izračun:**
- Cena za celu paletu sa profilima: 2.736 €
- Dodatni troškovi za palete: 36 €
- Ukupna cena: 2.736 € + 36 € = 2.772 €

Nadamo se da će vam ova posebna ponuda olakšati planiranje, i da ćete imati koristi od ovih ekskluzivnih uslova. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili vam je potrebne više informacija, slobodno nas kontaktirajte.

Pohitajte, ova ekskluzivna ponuda važi samo za ograničeno vreme!
**Ofertë Speciale për Profilen e Kryes së Jashtme të Mbulojave të Jashtme të Galvanizuar**

Mirë se vini në ofertën tonë speciale për profilen e kryes së jashtme të mbulojave të jashtme të galvanizuar. Këtu, do të gjeni të gjitha informacionet që ju duhen për të kuptuar këtë ofertë ekskluzive.

**Detajet e Produktit:**
- Dimensionet e kryes së jashtme: 58 x 56 mm, ideale për mbulojat e jashtme të fasadave.
- Material i lartë i blektës së çelikut të galvanizuar.
- Numri i taksës doganore: 7212 5090

**Çmimi i Ofertës:**
- Çmimi për metrin e këtij profili të veçantë është vetëm 1.90 €.

**Kushte Shtesë:**
- Ju lutemi informoni nevojat tuaja mujore për këto profile.
- Sipas parashikimeve të kërkesës tuaj vjetore, mund t'ju ofrojmë edhe çmimet e materialeve të përgjithshme.

**Pse Duhet Të Veproni Tani?**
Viti i biznesit po afron në fund, dhe duke vendosur porosinë tuaj herët, furnizuesit tanë mund të sigurojnë më lehtë sasi të nevojshme dhe çmime.

**Llogaritjet e Rëndësishme:**
- Çmimi për tërë paletën me profile: 2.736 €
- Kostot shtesë për paleat: 36 €
- Çmimi total: 2.772 €

**Çmimi i Profilit:**
- Çmimi për metrin e profilut është 1.90 €.
- Në çdo paketë, ju do të merrni 8 cope profile, secili me një gjatësi prej 6 metrash.
- Çmimi për një paketë (48 metra x 1.90 €) është: 48m x 1.90 € = 91.20 €

**Në Pale:**
- Në një palete me një gjërësi prej 80 cm, mund të vendosen 30 paketa.
- Lartësia e paletës është 110 cm, dhe gjatësia 600 cm.
- Çmimi për tërë paletën është 30 paketa x 91.20 € = 2.736 €.

**Kostot Shtesë (Paleat):**
- Çdo nga tre palelat peshon 22 kg dhe kushton 12 € secila.
- Kostoja totale për paleat është 3 x 12 € = 36 €.

**Pesha e Profilit dhe Paleatës:**
- Pesha e një metri të profilut është 0.7 kg.
- Në një palete, ka një total prej 1440 metra profile, që korrespondon me një peshë neto prej 1440m x 0.7 kg/m = 1008 kg.
- Pesha bruto (përfshirë paleat) është 1008 kg + 3 x 22 kg = 1074 kg.

**Llogaritja Përfundimtare:**
- Çmimi për tërë paletën me profile: 2.736 €
- Kostot shtesë për paleat: 36 €
- Çmimi total: 2.736 € + 36 € = 2.772 €

Shpresojmë që kjo ofertë speciale do t'ju ndihmojë në planifikimin tuaj dhe do të mund të përfitoni nga këto kushte ekskluzive. Nëse keni pyetje shtesë ose keni nevojë për informacione të tjera, mos ngurroni të na kontaktoni.

Më ngutuni, kjo ofertë ekskluzive është e vlefshme vetëm për një kohë të kufizuar!
**Специална оферта за Горна Кутия - Профил за Външни Венециански Щори от Галванизирана Стоманена Плоча**

Добре дошли в нашата специална оферта за профил на горната кутия, предназначен за външни венециански щори, изработени от галванизирана стоманена плоча. Тук ще намерите всичката информация, необходима за да използвате тази ексклузивна оферта.

**Детайли за продукта:**
- Размери на горната кутия: 58 x 56 мм, идеални за външни венециански щори.
- Висококачествен материал от галванизирана стоманена плоча.
- Тарифен номер за митница: 7212 5090

**Ценова оферта:**
- Цената на метър от този специален профил е само 1,90 €.

**Допълнителни условия:**
- Моля, информирайте ни за месечните си нужди от тези профили.
- На базата на вашите годишни прогнози за нуждите можем да ви предложим и съответни цени на материалите.

**Защо трябва да действате сега?**
Бизнес годината наближава края си, и като направите поръчката си рано, нашите доставчици могат по-лесно да гарантират необходимите количества и цени.

**Важни изчисления:**
- Цена за цялата палета с профили: 2 736 €
- Допълнителни разходи за палетите: 36 €
- Обща цена: 2 772 €

**Цена на профила:**
- Цената на метър от профила е 1,90 €.
- Във всяко пакетче ще получите 8 броя профили, всеки с дължина от 6 метра.
- Цената за един пакет (48 метра x 1,90 €) е: 48м x 1,90 € = 91,20 €

**На Палет:**
- На палет с ширина 80 см могат да се поставят 30 пакета.
- Височината на палета е 110 см, а дължината е 600 см.
- Цената за цялата палета е 30 пакета x 91,20 € = 2 736 €.

**Допълнителни разходи (Палети):**
- Всяка от трите палети тежи 22 кг и струва по 12 €.
- Общите разходи за палетите са 3 x 12 € = 36 €.

**Тегло на профила и палета:**
- Теглото на един метър профил е 0,7 кг.
- На палет са общо 1440 метра профили, което съответства на нетно тегло от 1440м x 0,7 кг/м = 1008 кг.
- Брутното тегло (включително палетите) е 1008 кг + 3 x 22 кг = 1074 кг.

**Крайно изчисление:**
- Цена за цялата палета с профили: 2 736 €
- Допълнителни разходи за палетите: 36 €
- Обща цена: 2 736 € + 36 € = 2 772 €

Надяваме се, че тази специална оферта ще ви помогне в планирането и ще може да се възползвате от тези ексклузивни условия. Ако имате допълнителни въпроси или се нуждаете от допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас.

Побързайте, тази ексклузивна оферта е валидна само за ограничен период!
**Ofertă Specială pentru Profilul Capătului pentru Jaluzele Exterioare din Tablă Galvanizată**

Bine ați venit la oferta noastră specială pentru profilul capătului destinat jaluzelelor exterioare din tablă galvanizată. Aici veți găsi toate informațiile necesare pentru a profita de această ofertă exclusivă.

**Detalii despre Produs:**
- Dimensiuni profil capăt: 58 x 56 mm, ideal pentru jaluzelele exterioare.
- Tablă de oțel galvanizată de înaltă calitate.
- Numărul tarifar vamal: 7212 5090

**Prețul Ofertei:**
- Prețul per metru al acestui profil special este doar de 1,90 €.

**Condiții Suplimentare:**
- Vă rugăm să ne informați despre necesitățile dvs. lunare pentru aceste profile.
- Pe baza prognozelor dvs. anuale privind cererea, vă putem oferi și prețuri corespunzătoare ale materialelor.

**De ce trebuie să acționați acum?**
Anul de afaceri se apropie de sfârșit, iar prin plasarea comenzii dvs. în avans, furnizorii noștri pot asigura mai ușor cantitățile și prețurile necesare.

**Calculări Importante:**
- Prețul pentru întreaga paletă cu profile: 2.736 €
- Costuri suplimentare pentru paleți: 36 €
- Preț total: 2.772 €

**Prețul Profilului:**
- Prețul per metru al profilului este de 1,90 €.
- În fiecare pachet veți primi 8 bucăți de profile, fiecare cu o lungime de 6 metri.
- Prețul pentru un pachet (48 metri x 1,90 €) este: 48m x 1,90 € = 91,20 €.

**Pe Paletă:**
- Pe o paletă cu o lățime de 80 cm pot fi plasate 30 de pachete.
- Înălțimea paletei este de 110 cm, iar lungimea este de 600 cm.
- Prețul pentru întreaga paletă este de 30 de pachete x 91,20 € = 2.736 €.

**Costuri Suplimentare (Paleți):**
- Fiecare dintre cele trei paleți cântărește 22 kg și costă fiecare 12 €.
- Costul total pentru paleți este de 3 x 12 € = 36 €.

**Greutatea Profilului și a Paleților:**
- Greutatea unui metru de profil este de 0,7 kg.
- Pe o paletă sunt în total 1440 de metri de profile, ceea ce corespunde unei greutăți nete de 1440m x 0,7 kg/m = 1008 kg.
- Greutatea brută (inclusiv paleții) este de 1008 kg + 3 x 22 kg = 1074 kg.

**Calcul Final:**
- Prețul pentru întreaga paletă cu profile: 2.736 €
- Costuri suplimentare pentru paleți: 36 €
- Preț total: 2.736 € + 36 € = 2.772 €

Sperăm că această ofertă specială vă va ajuta în planificarea dvs. și veți putea beneficia de aceste condiții exclusive. Dacă aveți întrebări suplimentare sau aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

Grăbiți-vă, această ofertă exclusivă este valabilă doar pentru o perioadă limitată!
**Különleges Ajánlat a Külső Redőnyprofilokhoz Cinkbevonatos Acélból**

Üdvözöljük különleges ajánlatunkban, amely a külső redőnyprofilokhoz készült cinkbevonatos acélból készült profilokat kínálja. Itt található minden információ, amire szüksége van az exkluzív ajánlatunk igénybevételéhez.

**Termék részletei:**
- A felső redőnyprofil méretei: 58 x 56 mm, ideális külső redőnyökhöz.
- Magas minőségű cinkbevonatos acéllemez.
- Vámáru-szám: 7212 5090

**Ajánlati ár:**
- Ennek a különleges profilnak az ára csak 1,90 € méterenként.

**További feltételek:**
- Kérjük, tájékoztasson minket havi szükségleteiről ezekhez a profilokhoz.
- Az éves keresleti előrejelzéseik alapján természetesen megfelelő anyagárakat is kínálhatunk.

**Miért érdemes most cselekedni?**
Az üzleti év a végéhez közeledik, és korai rendelésével a beszállítóink könnyebben garantálhatják a szükséges mennyiségeket és árakat.

**Fontos számítások:**
- Az összes profilos paletta ára: 2 736 €
- Plusz költségek a raklapokra: 36 €
- Teljes ár: 2 772 €

**A profil ára:**
- A profil méterenkénti ára 1,90 €.
- Minden csomagban 8 darab profilt kap, mindegyik 6 méter hosszú.
- Egy csomag ára (48 méter x 1,90 €) a következő: 48 m x 1,90 € = 91,20 €.

**A raklapokon:**
- Egy 80 cm széles raklapon 30 csomagot lehet elhelyezni.
- A raklap magassága 110 cm, a hossza pedig 600 cm.
- Az összes raklap ára 30 csomag x 91,20 € = 2 736 €.

**További költségek (raklapok):**
- Mindhárom raklap tömege 22 kg, és mindegyik 12 €-ba kerül.
- A raklapok teljes költsége 3 x 12 € = 36 €.

**A profil és a raklap tömege:**
- Egy méter profil tömege 0,7 kg.
- Egy raklap összesen 1440 méter profil, ami nettó tömegnek felel meg: 1440 m x 0,7 kg/m = 1008 kg.
- A bruttó tömeg (raklapokkal együtt) 1008 kg + 3 x 22 kg = 1074 kg.

**Végleges számítás:**
- Az összes profilos paletta ára: 2 736 €
- Plusz költségek a raklapokra: 36 €
- Teljes ár: 2 736 € + 36 € = 2 772 €

Reméljük, hogy ez a különleges ajánlat segíti tervezésüket, és ki tudnak használni ezeket az exkluzív feltételeket. Ha további kérdése van, vagy több információra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Siessen, ez a különleges ajánlat csak korlátozott ideig érvényes!
**Špeciálna ponuka pre horný profil pre vonkajšie žalúzie z pocínkovanej ocele**

Vitajte na našej špeciálnej ponuke pre horný profil určený pre vonkajšie žalúzie z pocínkovanej ocele. Tu nájdete všetky informácie, ktoré potrebujete na pochopenie tejto exkluzívnej ponuky.

**Podrobnosti o produkte:**
- Rozmery horného profilu: 58 x 56 mm, ideálne pre vonkajšie žalúzie.
- Vysokokvalitná pocínkovaná oceľová plechovka.
- Číslo colnej tarify: 7212 5090

**Cena ponuky:**
- Cena za meter tohto špeciálneho profilu je len 1,90 €.

**Dodatočné podmienky:**
- Prosím, informujte nás o vašich mesačných potrebách týchto profilov.
- Na základe vašich ročných prognóz dopytu vám samozrejme môžeme ponúknuť aj príslušné ceny materiálov.

**Prečo konať teraz?**
Obchodný rok sa blíži ku koncu, a časné objednanie umožní našim dodávateľom ľahšie zabezpečiť potrebné množstvá a ceny.

**Dôležité výpočty:**
- Cena celej palety s profilmi: 2 736 €
- Dodatočné náklady na palety: 36 €
- Celková cena: 2 772 €

**Cena profilu:**
- Cena za meter profilu je 1,90 €.
- V každom balení získate 8 kusov profilov, každý s dĺžkou 6 metrov.
- Cena za balenie (48 metrov x 1,90 €) je: 48m x 1,90 € = 91,20 €.

**Na palete:**
- Na palete s šírkou 80 cm je možné umiestniť 30 balení.
- Výška palety je 110 cm a dĺžka 600 cm.
- Cena celej palety je 30 balení x 91,20 € = 2 736 €.

**Dodatočné náklady (palety):**
- Každá z troch paliet váži 22 kg a stojí 12 €.
- Celkové náklady na palety sú 3 x 12 € = 36 €.

**Hmotnosť profilu a palety:**
- Hmotnosť jedného metra profilu je 0,7 kg.
- Na palete je celkovo 1440 metrov profilov, čo zodpovedá čistému hmotnosti 1440m x 0,7 kg/m = 1008 kg.
- Hrubá hmotnosť (vrátane paliet) je 1008 kg + 3 x 22 kg = 1074 kg.

**Záverečný výpočet:**
- Cena celej palety s profilmi: 2 736 €
- Dodatočné náklady na palety: 36 €
- Celková cena: 2 736 € + 36 € = 2 772 €

Dúfame, že táto špeciálna ponuka vám uľahčí plánovanie a budete môcť využiť tieto exkluzívne podmienky. Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.

Ponáhľajte sa, táto exkluzívna ponuka platí len obmedzený čas!
**Speciální nabídka pro horní profil pro venkovní žaluzie z pozinkované oceli**

Vítejte na naší speciální nabídce pro horní profil určený pro venkovní žaluzie z pozinkované oceli. Zde najdete všechny informace, které potřebujete k pochopení této exkluzivní nabídky.

**Podrobnosti o produktu:**
- Rozměry horního profilu: 58 x 56 mm, ideální pro venkovní žaluzie.
- Vysokokvalitní pozinkovaný plech.
- Celní tarifní číslo: 7212 5090

**Cena nabídky:**
- Cena za metr tohoto speciálního profilu činí pouze 1,90 €.

**Další podmínky:**
- Prosím, informujte nás o vašich měsíčních potřebách těchto profilů.
- Na základě vašich ročních prognóz poptávky vám samozřejmě můžeme nabídnout odpovídající ceny materiálů.

**Proč jednat nyní?**
Obchodní rok se blíží ke konci a časným objednáním mohou naši dodavatelé snáze zajistit potřebné množství a ceny.

**Důležité výpočty:**
- Cena celé palety s profily: 2 736 €
- Dodatečné náklady na palety: 36 €
- Celková cena: 2 772 €

**Cena profilu:**
- Cena za metr profilu je 1,90 €.
- V každém balení obdržíte 8 kusů profilů, každý o délce 6 metrů.
- Cena za balení (48 metrů x 1,90 €) činí: 48m x 1,90 € = 91,20 €.

**Na paletě:**
- Na paletě o šířce 80 cm lze umístit 30 balení.
- Výška palety činí 110 cm a délka 600 cm.
- Cena celé palety činí 30 balení x 91,20 € = 2 736 €.

**Dodatečné náklady (palety):**
- Každá z tří palet váží 22 kg a stojí 12 €.
- Celkové náklady na palety činí 3 x 12 € = 36 €.

**Hmotnost profilu a palety:**
- Hmotnost jednoho metru profilu činí 0,7 kg.
- Na paletě je celkem 1440 metrů profilů, což odpovídá čisté hmotnosti 1440m x 0,7 kg/m = 1008 kg.
- Hrubá hmotnost (včetně palet) činí 1008 kg + 3 x 22 kg = 1074 kg.

**Závěrečný výpočet:**
- Cena celé palety s profily: 2 736 €
- Dodatečné náklady na palety: 36 €
- Celková cena: 2 736 € + 36 € = 2 772 €

Doufáme, že tato speciální nabídka vám usnadní plánování a budete moci využít těchto exkluzivních podmínek. Pokud máte další otázky nebo potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat.

Pospěšte si, tato exkluzivní nabídka platí pouze omezenou dobu!
**Specjalna oferta dla profili górnych do żaluzji zewnętrznych z ocynkowanej blachy**

Witaj na naszej specjalnej ofercie dotyczącej profili górnych przeznaczonych do żaluzji zewnętrznych wykonanych z ocynkowanej blachy. Tutaj znajdziesz wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby zrozumieć tę ekskluzywną ofertę.

**Szczegóły produktu:**
- Wymiary profilu górnego: 58 x 56 mm, idealne do zastosowania w żaluzjach zewnętrznych.
- Wysokogatunkowa ocynkowana blacha stalowa.
- Numer taryfowy celny: 7212 5090

**Cena oferty:**
- Cena za metr tego specjalnego profilu wynosi tylko 1,90 €.

**Dodatkowe warunki:**
- Prosimy o informowanie nas o swoich miesięcznych potrzebach dotyczących tych profili.
- Na podstawie rocznych prognoz popytu jesteśmy w stanie zaoferować odpowiednie ceny materiałów.

**Dlaczego warto działać teraz?**
Rok obrotowy zbliża się ku końcowi, a wczesne zamówienie pozwoli naszym dostawcom łatwiej dostarczyć wymagane ilości i ceny.

**Ważne obliczenia:**
- Cena całej palety z profilami: 2 736 €
- Dodatkowe koszty związane z paletami: 36 €
- Całkowita cena: 2 772 €

**Cena profilu:**
- Cena za metr profilu wynosi 1,90 €.
- W każdym opakowaniu otrzymasz 8 sztuk profili, każdy o długości 6 metrów.
- Cena za opakowanie (48 metrów x 1,90 €) wynosi: 48m x 1,90 € = 91,20 €.

**Na palecie:**
- Na palecie o szerokości 80 cm można umieścić 30 opakowań.
- Wysokość palety wynosi 110 cm, a długość 600 cm.
- Cena całej palety wynosi 30 opakowań x 91,20 € = 2 736 €.

**Dodatkowe koszty (palety):**
- Każda z trzech palet waży 22 kg i kosztuje 12 €.
- Całkowite koszty palet wynoszą 3 x 12 € = 36 €.

**Waga profilu i palety:**
- Waga jednego metra profilu wynosi 0,7 kg.
- Na palecie znajduje się ogółem 1440 metrów profili, co odpowiada wadze netto 1440m x 0,7 kg/m = 1008 kg.
- Waga brutto (wraz z paletami) wynosi 1008 kg + 3 x 22 kg = 1074 kg.

**Obliczenia końcowe:**
- Cena całej palety z profilami: 2 736 €
- Dodatkowe koszty związane z paletami: 36 €
- Całkowita cena: 2 736 € + 36 € = 2 772 €

Mamy nadzieję, że ta specjalna oferta ułatwi Państwu planowanie i będziesz mógł/a skorzystać z tych ekskluzywnych warunków. Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji, prosimy o kontakt.

Spiesz się, ta ekskluzywna oferta obowiązuje tylko przez ograniczony czas!
**Offerta speciale per profili superiori per tapparelle esterne in lamiera zincata**

Benvenuti alla nostra offerta speciale per i profili superiori destinati alle tapparelle esterne realizzate in lamiera zincata. Qui troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno per comprendere questa esclusiva offerta.

**Dettagli del prodotto:**
- Dimensioni del profilo superiore: 58 x 56 mm, ideali per le tapparelle esterne.
- Lamiera d'acciaio zincata di alta qualità.
- Numero tariffario doganale: 7212 5090

**Prezzo dell'offerta:**
- Il prezzo al metro di questo profilo speciale è solo 1,90 €.

**Condizioni aggiuntive:**
- Vi preghiamo di informarci sulle vostre esigenze mensili riguardanti questi profili.
- In base alle previsioni di domanda annuali, siamo in grado di offrire prezzi adeguati per i materiali.

**Perché agire ora?**
L'anno fiscale sta volgendo al termine e con un ordine anticipato i nostri fornitori possono garantire più facilmente le quantità e i prezzi necessari.

**Calcoli importanti:**
- Prezzo per l'intera pallet con i profili: 2.736 €
- Costi aggiuntivi per le pallet: 36 €
- Prezzo totale: 2.772 €

**Prezzo del profilo:**
- Il prezzo al metro del profilo è di 1,90 €.
- In ogni confezione riceverete 8 pezzi di profili, ognuno con una lunghezza di 6 metri.
- Il prezzo per una confezione (48 metri x 1,90 €) è: 48m x 1,90 € = 91,20 €.

**Sulla pallet:**
- Su una pallet con una larghezza di 80 cm è possibile posizionare 30 confezioni.
- L'altezza della pallet è di 110 cm e la lunghezza è di 600 cm.
- Il prezzo per l'intera pallet è 30 confezioni x 91,20 € = 2.736 €.

**Costi aggiuntivi (pallet):**
- Ciascuna delle tre pallet pesa 22 kg e costa 12 € ciascuna.
- I costi totali delle pallet sono 3 x 12 € = 36 €.

**Peso del profilo e della pallet:**
- Il peso di un metro di profilo è di 0,7 kg.
- Su una pallet ci sono in totale 1440 metri di profili, che corrispondono a un peso netto di 1440m x 0,7 kg/m = 1008 kg.
- Il peso lordo (compresa la pallet) è di 1008 kg + 3 x 22 kg = 1074 kg.

**Calcolo finale:**
- Prezzo per l'intera pallet con i profili: 2.736 €
- Costi aggiuntivi per le pallet: 36 €
- Prezzo totale: 2.736 € + 36 € = 2.772 €

Speriamo che questa offerta speciale semplifichi la vostra pianificazione e che possiate beneficiare delle condizioni esclusive. Se avete ulteriori domande o avete bisogno di ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.

Affrettatevi, questa offerta esclusiva è valida solo per un periodo limitato!
**Offre spéciale pour les profils supérieurs pour les stores vénitiens extérieurs en tôle galvanisée**

Bienvenue sur notre offre spéciale pour les profils supérieurs destinés aux stores vénitiens extérieurs en tôle galvanisée. Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour comprendre cette offre exclusive.

**Détails du produit :**
- Dimensions du profil supérieur : 58 x 56 mm, idéales pour les stores vénitiens extérieurs.
- Tôle d'acier galvanisé de haute qualité.
- Numéro de tarif douanier : 7212 5090

**Prix de l'offre :**
- Le prix au mètre de ce profil spécial est seulement de 1,90 €.

**Conditions supplémentaires :**
- Veuillez nous informer de vos besoins mensuels en matière de ces profils.
- Sur la base de vos prévisions de demande annuelles, nous sommes en mesure de vous proposer des prix adaptés aux matériaux.

**Pourquoi agir maintenant ?**
L'année fiscale touche à sa fin, et avec une commande anticipée, nos fournisseurs peuvent plus facilement garantir les quantités et les prix nécessaires.

**Calculs importants :**
- Prix pour l'ensemble de la palette avec les profils : 2 736 €
- Coûts supplémentaires pour les palettes : 36 €
- Prix total : 2 772 €

**Prix du profil :**
- Le prix au mètre du profil est de 1,90 €.
- Dans chaque paquet, vous recevrez 8 pièces de profils, chacune ayant une longueur de 6 mètres.
- Le prix d'un paquet (48 mètres x 1,90 €) est le suivant : 48m x 1,90 € = 91,20 €.

**Sur la palette :**
- Sur une palette d'une largeur de 80 cm, vous pouvez placer 30 paquets.
- La hauteur de la palette est de 110 cm et la longueur est de 600 cm.
- Le prix pour l'ensemble de la palette est de 30 paquets x 91,20 € = 2 736 €.

**Coûts supplémentaires (palettes) :**
- Chacune des trois palettes pèse 22 kg et coûte 12 € chacune.
- Les coûts totaux des palettes sont de 3 x 12 € = 36 €.

**Poids du profil et de la palette :**
- Le poids d'un mètre de profil est de 0,7 kg.
- Sur une palette se trouvent au total 1440 mètres de profils, ce qui correspond à un poids net de 1440m x 0,7 kg/m = 1008 kg.
- Le poids brut (y compris la palette) est de 1008 kg + 3 x 22 kg = 1074 kg.

**Calcul final :**
- Prix pour l'ensemble de la palette avec les profils : 2 736 €
- Coûts supplémentaires pour les palettes : 36 €
- Prix total : 2 736 € + 36 € = 2 772 €

Nous espérons que cette offre spéciale vous facilitera la planification et que vous pourrez bénéficier de conditions exclusives. Si vous avez d'autres questions ou avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Dépêchez-vous, cette offre exclusive n'est valable que pour une durée limitée !
Head rail U5
Prevozne storitve s kamionom po ceni 0,85 € na kilometer.
Dostava je možna v Sloveniji, Avstriji, Hrvaški in Madžarski.
Velikost kesona je 220x450 cm, z maksimalno skupno težo tovora do 1200 kg.
Nudimo prilagodljive in zanesljive prevozne storitve za vaše potrebe.
Kontaktirajte nas za več informacij o pogojih in razpoložljivosti.
0.85 €(DDV ni obračunan v ceni excl.)
Add
Head rail U5
**Outdoor Blinds Head Rail**
Introducing our top-quality Outdoor Blinds Head Rail crafted for durability and aesthetics. Designed with a precise 58 x 56 mm profile, it ensures a seamless fit for a wide range of outdoor blind setups. Manufactured using robust galvanized sheet metal, this head rail not only offers longevity but also resists wear and tear from natural elements.

**Specifications:**
- **Dimensions:** 58 x 56 mm profile
- **Material:** Galvanized sheet metal
- **EN Customs Tariff Number:** 7212 5090

**Pricing:**
- Price is charged per running metre. Please select the desired length when placing your order.

Enhance the longevity and appearance of your outdoor blinds with our meticulously designed head rail. Order now for a smooth and hassle-free installation experience!
Immediate availability
1.90 €(DDV ni obračunan v ceni excl.)
Add
New!
Show more or BUY when Clicking an Image
Exclusive Investment Offer for New Customers in 2024

Dear new customers,

We have noticed your production of external venetian blinds on your website. We are pleased to inform you that our machine for profiling upper profiles from galvanized sheet metal is ideal for your extensive range of external venetian blinds.

### Detailed information about the machine: SPL_1210_U58

- Quantity: 1 piece
- Price: €75,000.00
- **Special features**: The machine can be operated as an independent unit or connected online with our machines SPL_1011_C80 and SPL_1011_Z90. It creates custom upper profiles and simultaneously generates the corresponding labeling during the cutting process.
- **Additional option for hole-making tools**: Possibility to add tools for creating holes in the upper profile with dimensions of 58x56 mm for positioning the motor, bearings, and openings at the beginning or end for drive using a rod mechanism.
 - Additional price: €15,000.00
 - **Total price with additional tools**: €90,000.00

Our prices are based on manufacturing costs since we are direct manufacturers with no intermediaries involved.

I am confident that this offer fully meets the requirements of your investment. We have already successfully implemented similar production lines in Bosnia, Hungary, and Poland.

If you have any further questions or need more detailed information, please feel free to contact us. We are available for further discussions.

Best regards,
Exklusives Investitionsangebot für neue Kunden im Jahr 2024

Sehr geehrte neue Kunden,

Wir haben Ihre Produktion von Außenjalousien auf Ihrer Website bemerkt. Mit großer Freude stellen wir fest, dass unsere Maschine zur Profilierung von Oberprofilen aus verzinktem Blech ideal für Ihr umfangreiches Angebot an Außenjalousien geeignet ist.

### Detaillierte Informationen zur Maschine: SPL_1210_U58

- Menge: 1 Stk.
- Preis: 75 000,00 €
- **Besondere Merkmale**: Die Maschine kann als eigenständige Einheit betrieben oder online mit unseren Maschinen SPL_1011_C80 und SPL_1011_Z90 verbunden werden. Sie erstellt kundenspezifische Oberprofile und generiert gleichzeitig die entsprechende Kennzeichnung während des Schneidprozesses.
- **Zusätzliche Option für Lochwerkzeuge**: Möglichkeit zur Hinzufügung von Werkzeugen zur Locherstellung in das obere Profil mit den Abmessungen 58x56 mm für die Positionierung des Motors, der Lager und der Öffnungen am Anfang oder Ende für den Antrieb mit einer Stangenmechanik.
 - Zusätzlicher Preis: 15 000,00 €
 - **Gesamtpreis mit zusätzlichen Werkzeugen**: 90 000,00 €

Unsere Preise basieren auf den Herstellungskosten, da wir direkte Hersteller sind und keine Zwischenhändler involviert sind.

Ich bin überzeugt, dass dieses Angebot den Anforderungen Ihrer Investition voll entspricht. Ähnliche Produktionslinien haben wir bereits erfolgreich in Bosnien, Ungarn und Polen implementiert.

Wenn Sie weitere Fragen haben oder detailliertere Informationen benötigen, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns für weitere Gespräche zu kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen,
Izključna ponudba za investicijo za nove stranke v letu 2024

Spoštovane nove stranke,

Opazili smo vašo proizvodnjo zunanjih žaluzij na vaši spletni strani. Z veseljem vam sporočamo, da je naš stroj za profiliranje zgornjih profilov iz pocinkane pločevine idealen za vašo obsežno ponudbo zunanjih žaluzij.

### Podrobne informacije o stroju: SPL_1210_U58

- Količina: 1 kos
- Cena: 75.000,00 €
- **Posebne funkcije**: Stroj lahko deluje kot samostojna enota ali pa ga povežemo prek spleta s stroji SPL_1011_C80 in SPL_1011_Z90. Ustvarja prilagojene zgornje profile in hkrati generira ustrezno označevanje med rezalnim postopkom.
- **Dodatna možnost za orodja za izdelavo lukenj**: Možnost dodajanja orodij za izdelavo lukenj v zgornjem profilu velikosti 58x56 mm za pozicioniranje motorja, ležajev in odprtin na začetku ali koncu za pogon s palčnim gonilom.
 - Dodatna cena: 15.000,00 €
 - **Skupna cena z dodatnimi orodji**: 90.000,00 €

Naše cene temeljijo na proizvodnih stroških, saj smo neposredni proizvajalci in ni vključenih posrednikov.

Sem prepričan, da ta ponudba v celoti ustreza zahtevam vaše investicije. Podobne proizvodne linije smo že uspešno implementirali v Bosni, na Madžarskem in v Poljski.

Če imate dodatna vprašanja ali potrebujete bolj podrobne informacije, nas prosim kontaktirajte. Smo na voljo za nadaljnje razprave.

Lep pozdrav,
[Vaše podjetje]
Exkluzivna ponuda za investiciju za nove klijente u 2024. godini

Poštovane nove klijente,

Primetili smo vašu proizvodnju spoljnih žaluzina na vašem veb sajtu. Sa zadovoljstvom vam obaveštavamo da je naša mašina za profilisanje gornjih profila od pocinkovanog lima idealna za vaš širok asortiman spoljnih žaluzina.

### Detaljne informacije o mašini: SPL_1210_U58

- Količina: 1 komad
- Cena: 75.000,00 €
- **Posebne karakteristike**: Mašina može raditi kao nezavisna jedinica ili se povezati putem interneta sa našim mašinama SPL_1011_C80 i SPL_1011_Z90. Stvara prilagođene gornje profile i istovremeno generiše odgovarajuće obeležavanje tokom procesa sečenja.
- **Dodatna opcija za alate za izradu rupa**: Mogućnost dodavanja alata za izradu rupa u gornji profil dimenzija 58x56 mm za pozicioniranje motora, ležajeva i otvora na početku ili kraju za pogon pomoću šipkastog mehanizma.
 - Dodatna cena: 15.000,00 €
 - **Ukupna cena sa dodatnim alatima**: 90.000,00 €

Naše cene se baziraju na proizvodnim troškovima, budući da smo direktni proizvođači i nema posrednika uključenih u proces.

Uveren sam da ova ponuda u potpunosti ispunjava zahteve vaše investicije. Slične proizvodne linije smo već uspešno implementirali u Bosni, Mađarskoj i Poljskoj.

Ako imate dodatna pitanja ili vam trebaju detaljnije informacije, slobodno nas kontaktirajte. Dostupni smo za dalje razgovore.

Srdačan pozdrav,
Ofertë ekskluzive për investimet e reja në vitin 2024

Të nderuar klientë të rinj,

Kemi vërejtur prodhimin tuaj të roletave të jashtme në faqen tuaj të internetit. Me kënaqësi ju njoftojmë se makinat tona për profilimin e profileve të sipërme nga hekuri galvanizuar janë ideale për gamën tuaj të gjerë të roletave të jashtme.

### Informacion i detajuar për makinën: SPL_1210_U58

- Sasia: 1 copë
- Çmimi: 75,000.00 €
- **Karakteristikat e veçanta**: Makina mund të funksionojë si një njësi e pavarur ose të lidhet në internet me makinat tona SPL_1011_C80 dhe SPL_1011_Z90. Ajo krijon profile të sipërme të personalizuara dhe gjithashtu gjeneron etiketim të përputhshëm gjatë procesit të prerjes.
- **Opsioni shtesë për veglat e prerjes së vrimave**: Mundësia për të shtuar vegla për krijimin e vrimave në profilin e sipërm me dimensionet 58x56 mm për pozicionimin e motorit, rulmanëve dhe hapësirave në fillim ose në fund për drejtimin me një mekanizëm me shkop.
 - Çmimi shtesë: 15,000.00 €
 - **Çmimi total me veglat shtesë**: 90,000.00 €

Çmimet tona bazohen në koston e prodhimit, pasi jemi prodhues të drejtpërdrejtë dhe nuk ka ndërmjetësues të përfshirë.

Jam i bindur që kjo ofertë plotëson plotësisht kërkesat e investimit tuaj. Kemi tashmë implementuar me sukses linja të ngjashme të prodhimit në Bosnjë, Hungari dhe Poloni.

Nëse keni pyetje të tjera ose kërkoni informacione më të hollësishme, jemi në dispozicion për biseda të mëtejshme.

Me respekt,
Ексклузивно предложение за инвестиции за нови клиенти през 2024 г.

Уважаеми нови клиенти,

Забелязахме вашето производство на външни ролетни щори на вашия уебсайт. С удоволствие ви съобщаваме, че нашата машина за профилиране на горни профили от цинкован лист е идеална за вашето обширно предложение на външни ролетни щори.

### Подробна информация за машината: SPL_1210_U58

- Количество: 1 брой
- Цена: 75 000,00 €
- **Специални характеристики**: Машината може да бъде използвана както като независима единица, така и да бъде свързана онлайн с нашите машини SPL_1011_C80 и SPL_1011_Z90. Тя създава персонализирани горни профили и едновременно генерира съответното обозначаване по време на рязането.
- **Допълнителна опция за инструменти за пробиване**: Възможност за добавяне на инструменти за пробиване в горния профил с размери 58x56 мм за позициониране на мотора, лагерите и отворите в началото или края за задвижване с палец механизъм.
 - Допълнителна цена: 15 000,00 €
 - **Обща цена с допълнителни инструменти**: 90 000,00 €

Нашите цени се базират на производствените разходи, тъй като ние сме директни производители и няма посредници в процеса.

Убеден съм, че тази оферта напълно отговаря на изискванията на вашата инвестиция. Вече успешно сме внедрили подобни производствени линии в Босна, Унгария и Полша.

Ако имате допълнителни въпроси или се нуждаете от по-подробна информация, не се колебайте да се свържете с нас. Сме на ваше разположение за допълнителни обсъждания.

С уважение,
Ofertă exclusivă de investiții pentru clienții noi în 2024

Stimați clienți noi,

Am observat producția dvs. de jaluzele exterioare pe site-ul dvs. Suntem bucuroși să vă informăm că mașina noastră pentru profilarea profilelor superioare din tablă galvanizată este ideală pentru gama extinsă de jaluzele exterioare pe care o oferiți.

### Informații detaliate despre mașină: SPL_1210_U58

- Cantitate: 1 bucată
- Preț: 75.000,00 €
- **Caracteristici speciale**: Mașina poate fi operată ca o unitate independentă sau conectată online cu mașinile noastre SPL_1011_C80 și SPL_1011_Z90. Creează profile superioare personalizate și generează în același timp etichetarea corespunzătoare în timpul procesului de tăiere.
- **Opțiune suplimentară pentru unelte de găurit**: Posibilitatea de a adăuga unelte pentru realizarea găurilor în profilul superior cu dimensiuni de 58x56 mm pentru poziționarea motorului, rulmentelor și orificiilor la început sau la sfârșit pentru conducerea cu un mecanism cu tijă.
 - Preț suplimentar: 15.000,00 €
 - **Prețul total cu uneltele suplimentare**: 90.000,00 €

Prețurile noastre se bazează pe costurile de producție, deoarece suntem producători direcți și nu sunt implicați intermediari.

Sunt convins că această ofertă îndeplinește pe deplin cerințele investiției dvs. Am implementat deja cu succes linii de producție similare în Bosnia, Ungaria și Polonia.

Dacă aveți întrebări suplimentare sau aveți nevoie de informații mai detaliate, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. Suntem disponibili pentru discuții ulterioare.

Cu respect,
Exkluzív ajánlat az új befektetők számára 2024-ben

Tisztelt új ügyfeleink,

Láttuk a külső redőnyök gyártását weboldalukon. Nagy örömmel értesítjük Önöket, hogy gépünk, amely a cinkelt lemezből készült felső profilok profilozására szolgál, ideális választás lehet széles körű külső redőny kínálatukhoz.

### Részletes információk a gépről: SPL_1210_U58

- Mennyiség: 1 db
- Ár: 75 000,00 €
- **Kiemelt jellemzők**: A gép önálló egységként működhet, vagy interneten keresztül is kapcsolódhat a SPL_1011_C80 és SPL_1011_Z90 gépekhez. Egyedi felső profilokat hoz létre, és a vágási folyamat során automatikusan generálja a megfelelő címkézést.
- **További lehetőség lyukasztó eszközökhöz**: Lehetőség nyílások készítésére a 58x56 mm-es felső profilban a motor, a csapágyak és az indító- vagy végponti meghajtású rudak pozícionálásához.
 - További ár: 15 000,00 €
 - **Teljes ár a további eszközökkel**: 90 000,00 €

Az áraink a gyártási költségeken alapulnak, mivel közvetlen gyártók vagyunk, és nincsenek közvetítők a folyamatban.

Biztos vagyok benne, hogy ez az ajánlat teljes mértékben megfelel a befektetési igényeiknek. Hasonló gyártósorokat már sikeresen bevezettünk Bosznia-Hercegovinában, Magyarországon és Lengyelországban.

Ha további kérdései vannak, vagy részletesebb információra van szüksége, kérjük, ne habozzon felvenni velünk a kapcsolatot. Elérhetőek vagyunk további megbeszélésekhez.

Tisztelettel,
Exkluzívna ponuka pre investície pre nových klientov v roku 2024

Vážení noví klienti,

Zistili sme, že vaša webová stránka zahŕňa výrobu vonkajších žalúzií. S radosťou Vám oznamujeme, že náš stroj na profilovanie horných profilov z pocínkovaného plechu je ideálny pre vašu rozsiahlu ponuku vonkajších žalúzií.

### Podrobné informácie o stroji: SPL_1210_U58

- Množstvo: 1 kus
- Cena: 75 000,00 €
- **Špeciálne vlastnosti**: Stroj môže fungovať samostatne alebo byť pripojený online k našim strojom SPL_1011_C80 a SPL_1011_Z90. Vytvára špeciálne horné profily a zároveň generuje potrebné označenie počas rezného procesu.
- **Dodatočná možnosť nástrojov na vytváranie otvorov**: Možnosť pridania nástrojov na vytváranie otvorov do horného profilu s rozmermi 58x56 mm pre pozíciu motora, ložísk a otvorov na začiatku alebo konci pre pohon palcovým mechanizmom.
 - Dodatočná cena: 15 000,00 €
 - **Celková cena s dodatočnými nástrojmi**: 90 000,00 €

Naše ceny sú založené na výrobných nákladoch, pretože sme priamymi výrobcami a nezapájame prostredníkov do procesu.

Som presvedčený, že táto ponuka plne vyhovuje požiadavkám Vašej investície. Podobné výrobné linky sme už úspešne implementovali v Bosne, Maďarsku a Poľsku.

Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete podrobnejšie informácie, neváhajte nás kontaktovať. sme k dispozícii pre ďalšie rozhovory.

S pozdravom,
Exkluzivní nabídka pro investice pro nové klienty v roce 2024

Vážení noví klienti,

Zjistili jsme, že na vašich webových stránkách provádíte výrobu venkovních žaluzií. S radostí vám oznamujeme, že naše zařízení pro profilování horních profilů z pozinkovaného plechu je ideálním řešením pro vaši rozsáhlou nabídku venkovních žaluzií.

### Podrobné informace o zařízení: SPL_1210_U58

- Množství: 1 kus
- Cena: 75 000,00 €
- **Zvláštní vlastnosti**: Toto zařízení lze provozovat jako samostatnou jednotku nebo jej lze online propojit s našimi zařízeními SPL_1011_C80 a SPL_1011_Z90. Vytváří zakázkové horní profily a současně generuje odpovídající označení během řezacího procesu.
- **Další možnost pro nástroje pro tvorbu otvorů**: Možnost přidat nástroje pro tvorbu otvorů do horního profilu o rozměrech 58x56 mm pro pozici motoru, ložisek a otvorů na začátku nebo na konci pro pohon paličkovým mechanismem.
 - Dodatečná cena: 15 000,00 €
 - **Celková cena s dodatečnými nástroji**: 90 000,00 €

Naše ceny jsou založeny na výrobních nákladech, neboť jsme přímými výrobci a v procesu nejsou žádní prostředníci.

Jsem přesvědčen, že tato nabídka plně vyhovuje požadavkům vaší investice. Podobné výrobní linky jsme již úspěšně implementovali v Bosně, Maďarsku a Polsku.

Pokud máte další otázky nebo potřebujete podrobnější informace, neváhejte nás kontaktovat. Jsme k dispozici pro další jednání.

S pozdravem,
Exkluzywna oferta inwestycyjna dla nowych klientów na rok 2024

Szanowni nowi klienci,

Zauważyliśmy na Państwa stronie internetowej produkcję rolet zewnętrznych. Z ogromną radością informujemy, że nasza maszyna do profilowania górnych profili z ocynkowanej blachy jest idealna dla Państwa szerokiej oferty rolet zewnętrznych.

### Szczegółowe informacje o maszynie: SPL_1210_U58

- Ilość: 1 sztuka
- Cena: 75 000,00 €
- **Specjalne cechy**: Maszynę można używać jako samodzielną jednostkę lub łączyć ją online z naszymi maszynami SPL_1011_C80 i SPL_1011_Z90. Tworzy spersonalizowane górne profile i jednocześnie generuje odpowiednie etykietowanie podczas procesu cięcia.
- **Dodatkowa opcja narzędzi do wytwarzania otworów**: Możliwość dodania narzędzi do tworzenia otworów w górnym profilu o wymiarach 58x56 mm do pozycjonowania silnika, łożysk i otworów na początku lub na końcu do napędu za pomocą mechanizmu tulejkowego.
 - Cena dodatkowa: 15 000,00 €
 - **Całkowita cena z dodatkowymi narzędziami**: 90 000,00 €

Nasze ceny opierają się na kosztach produkcji, ponieważ jesteśmy bezpośrednimi producentami, a w procesie nie uczestniczą pośrednicy.

Jestem przekonany, że ta oferta w pełni spełni wymagania Państwa inwestycji. Podobne linie produkcyjne już skutecznie wdrożyliśmy w Bośni, na Węgrzech i w Polsce.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub potrzebują Państwo bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt. Jesteśmy dostępni do dalszych rozmów.

Z poważaniem,
Offerta esclusiva per investimenti per i nuovi clienti nel 2024

Gentili nuovi clienti,

Abbiamo notato sulla vostra pagina web la produzione di tende da esterno. Siamo lieti di informarvi che la nostra macchina per la profilatura dei profili superiori in lamiera zincata è ideale per la vostra vasta offerta di tende da esterno.

### Dettagli sulla macchina: SPL_1210_U58

- Quantità: 1 pezzo
- Prezzo: 75.000,00 €
- **Caratteristiche speciali**: La macchina può essere utilizzata come unità autonoma o collegata online alle nostre macchine SPL_1011_C80 e SPL_1011_Z90. Crea profili superiori personalizzati e genera contemporaneamente l'etichettatura durante il processo di taglio.
- **Opzione aggiuntiva per gli strumenti di perforazione**: Possibilità di aggiungere strumenti per la realizzazione di fori nel profilo superiore delle dimensioni di 58x56 mm per la posizione del motore, dei cuscinetti e dei fori all'inizio o alla fine per la guida tramite meccanismo a barra.
 - Prezzo aggiuntivo: 15.000,00 €
 - **Prezzo totale con gli strumenti aggiuntivi**: 90.000,00 €

I nostri prezzi si basano sui costi di produzione, poiché siamo produttori diretti e non ci sono intermediari coinvolti nel processo.

Sono convinto che questa offerta soddisferà pienamente le esigenze del vostro investimento. Abbiamo già implementato con successo linee di produzione simili in Bosnia, Ungheria e Polonia.

Se avete ulteriori domande o avete bisogno di informazioni più dettagliate, non esitate a contattarci. Siamo a vostra disposizione per ulteriori discussioni.

Cordiali saluti,
Offre exclusive d'investissement pour les nouveaux clients en 2024

Chers nouveaux clients,

Nous avons remarqué sur votre site web la production de stores extérieurs. Nous sommes ravis de vous informer que notre machine de profilage des profilés supérieurs en tôle galvanisée est idéale pour votre large gamme de stores extérieurs.

### Détails de la machine : SPL_1210_U58

- Quantité : 1 pièce
- Prix : 75 000,00 €
- **Caractéristiques spéciales** : La machine peut être utilisée comme unité autonome ou connectée en ligne à nos machines SPL_1011_C80 et SPL_1011_Z90. Elle crée des profils supérieurs personnalisés et génère simultanément l'étiquetage lors du processus de découpe.
- **Option supplémentaire pour les outils de perforation** : Possibilité d'ajouter des outils de perforation dans le profil supérieur de dimensions 58x56 mm pour la position du moteur, des paliers et des ouvertures au début ou à la fin pour le mécanisme de barre de commande.
 - Prix supplémentaire : 15 000,00 €
 - **Prix total avec les outils supplémentaires** : 90 000,00 €

Nos prix sont basés sur les coûts de production, car nous sommes des fabricants directs et il n'y a pas d'intermédiaires impliqués dans le processus.

Je suis convaincu que cette offre répondra pleinement aux besoins de votre investissement. Nous avons déjà mis en place avec succès des lignes de production similaires en Bosnie, en Hongrie et en Pologne.

Si vous avez d'autres questions ou avez besoin d'informations plus détaillées, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition pour des discussions supplémentaires.

Cordialement,
SKOVELA d.o.o. © 2001-2024 VSE PRAVICE PRIDRžANE
Payments SKB banka d.d     
IBAN: SI56 0316 3100 0564 526
SWIFT: SKBASI2X
Phone SI  - DE: +386 40 20 50 54
Phone SI - EN: +386 41 696 072
Phone CN: +86 137 01 500 476
Flag Counter
Back to content