spdp_si - Roll former for external blinds Skovela d.o.o.

Kg
Show more when Clicking an Image
Go to content

spdp_si

About
Družba SKOVELA D.O.O. je bila ustanovljena leta 1990 in si je v kratkem času utrdila položaj na področju prodaje strojev za izdelavo žaluzij predvsem na nemškem in slovenskem trgu.
Za kupce iz Češke in Slovaške uporabljamo tudi zakonodajo države iz katere je kupec.

Splošni prodajni in dobavni pogoji

I. Uvodna določila
1. Nakup in prodajo blaga ureja kupoprodajna pogodba (v nadaljevanju: »KP«). Priloga h KP so splošni dobavni in prodajni pogoji (v nadaljevanju: »SPDP«).
2. Dogovori v KP, ki odstopajo od SPDP, imajo prednost pred določili SPPD. Druga vprašanja, ki jih ne ureja niti KP niti SPDP, se v celoti ravnajo po češkem zakonu št. 513/1991 Gbl. trgovskega zakonika, v naknadno spremenjeni in dopolnjeni različici ter skupaj s povezanimi zakonskimi določili (v nadaljevanju: »trgovski zakonik«).
3. KP in njene spremembe ter dopolnitve veljajo izključno v pisni obliki in jih morata podpisati odgovorna zastopnika obeh pogodbenih strank.
4. S podpisom KP prenehajo veljati kakršne koli obveznosti iz naslova preteklih pogajanj in vseh korespondenc (pojasnjeni nameni), ki sovpadajo z obsegom KP.
5. Ti SPDP so zavezujoči za vse kupce, ki jim družba SKOVELA D.O.O. (v nadaljevanju: »prodajalec«) dobavi blago na podlagi KP.

II. Temeljni pogodbeni pogoji
1. Prodajalec se zavezuje, da bo blago dobavil, kupec pa se zavezuje, da bo dobavljeno blago prevzel in plačal v količini, po ceni in v roku, navedenih v KP.
2. Kupec mora nemudoma, vsekakor pa najpozneje do roka veljavnosti KP, vrniti potrjen osnutek KP ali posredovati nasprotni predlog. Če prodajalec teh dokumentov ne prejme, osnutek preneha veljati ob sklenitvi KP in prodajalec nanj ni več vezan.
3. Kupec prodajalcu pošlje potrjen osnutek KP po pošti ali faksu.
4. Kupec potrjuje, da ni v stečajnem postopku in da bo vsako spremembo naslova, datuma in davčnih podatkov nemudoma sporočil prodajalcu.
5. Podatki o cenah so skladno z 271. členom trgovskega zakonika zaupni.
6. Prodajalec ni dolžan kupcu dobaviti blaga skladno z roki v sklenjeni KP, če ima kupec na datum izpolnitve KP kakršne koli neizpolnjene zapadle obveznosti. Če kupec po zapadlosti poravna vse obveznosti, se prodajalec obvezuje izpolniti sklenjeno KP, pri čemer se dobavni rok blaga podaljša za čas, ki je pretekel od dneva izvirnega dogovorjenega datuma izpolnitve do poravnave vseh zapadlih obveznosti.
7. Kupec mora do plačila nakupne cene blaga prevzeti odgovornost za blago ter ga zaščititi pred poškodbami ali odtujitvijo. V primeru kršitve obveznosti iz KP ali SPDP se kupec zavezuje, da bo plačal pogodbeno kazen v višini 30 % cene blaga, ki je predmet KP.
8. S plačilom pogodbenih kazni se ne spremeni pravica prodajalca do odškodnine.
9. V zvezi s to pogodbo vzpostavljena pravna razmerja ureja zakonodaja Češke republike. V primeru sporov med strankama iz naslova izpolnjevanja KP se stranki obvezujeta, da bosta spor razrešili po mirni poti. Če to ni mogoče, ima vsaka pogodbena stranka pravico na arbitražno sodišče pri gospodarski in kmetijski zbornici Češke republike skladno s češkim zakonom št. 216/1994 Gbl. vložiti pritožbo za razrešitev spora skladno z zakonom o arbitraži z arbitrom, ki ga imenuje predsednik arbitražnega sodišča.
10. Če stranki v sporu v okviru arbitražnega postopka pred pristojnim arbitražnim sodiščem skleneta poravnavo, razsodbe, s katero je bila dosežena poravnava strank v sporu, ni treba utemeljiti. Pogodbena stranka, ki je v sporu izgubila, mora drugi pogodbeni stranki poleg stroškov pravnega postopka skladno s pravilnikom o stroških navedenega arbitražnega sodišča povrniti tudi stroške pravnega zastopanja. Pogodbeni stranki morata v okviru arbitražnega postopka pred imenovanim arbitražnim sodiščem aktivno nastopiti in biti arbitražnemu sodišču v pomoč pri razreševanju spora, predvsem pri pojasnjevanju dokazov, dokumentov ipd., poleg tega pa morata brezpogojno sprejeti razsodbo arbitražnega sodišča in jo prostovoljno izpolniti. Če ena pogodbena stranka zavrne izpolnitev razsodbe, ki je navedena v prejšnjem stavku tega določila, ima druga pogodbena stranka pravico vložiti zahtevek za izvršbo sodbe.
III. Cena in plačilni pogoji
1. Cena za pogodbeni predmet je določena v KP. Če v KP ni določeno drugače, se cene določijo z dobavnimi pogoji franko tovarna glede na sedež prodajalčevega podjetja skladno s trgovinskimi klavzulami INCOTERMS 2010, vključno s transportno embalažo. Prodajalec izda kontrolni dokument glede na dejansko dobavljeno količino blaga.
2. Za izračun cene je odločilnega pomena navedba količine v trenutku prevzema blaga s strani prevoznika tovora ali prvega javnega prevoznega podjetja. Kupec mora plačati kupno ceno blaga skladno s pogoji, dogovorjenimi v KP.
3. Kupec plača kupno ceno na podlagi kontrolnega dokumenta, ki ga izda prodajalec (v nadaljevanju: »račun«). Datum zapadlosti je določen v KP. Plačilni dan je dan vknjižbe denarnih sredstev na prodajalčevem računu. Bančne provizije, povezane s plačilom nakupne cene, so strošek kupca. Neplačilo kupne cene do datuma zapadlosti skladno s KP je bistvena kršitev kupoprodajne pogodbe.
4. V KP je naveden način izvedbe pologa/predplačila. Kupec plača kupno ceno na podlagi predračuna, ki ga izda prodajalec. Datum zapadlosti je določen v KP. Plačilni dan je dan vknjižbe denarnih sredstev na prodajalčevem računu. Bančne provizije, povezane s plačilom nakupne cene, so strošek kupca. Neplačilo kupne cene do datuma zapadlosti skladno s KP je bistvena kršitev kupoprodajne pogodbe.
5. Če se pogodbeni stranki dogovorita o predplačilu, prodajalec kupcu ni dolžan dobaviti blaga do vplačila dogovorjene cene na račun prodajalca.
6. Če je v KP dogovorjeno sredstvo za zavarovanje plačila (npr. bančna garancija, menica itd.), prodajalec kupcu ni dolžan dobaviti blaga do predložitve popolnih in točnih računov. Takšen izostanek dobave se ne šteje kot kršitev KP s strani prodajalca.
7. Prodajalec ima pravico kupcu pri plačilni zamudi zaračunati zamudne obresti v višini 0,05 % zneska, ki ga mora ta poravnati, za vsak dan zamude. Slednje ne vpliva na druge zahtevke prodajalca, vključno s pravico do pogodbene kazni in odškodnine. Kupec nima pravice iz kakršnega koli razloga zadrževati plačila kupne cene ali dela kupnine oz. reklamiranega blaga, predvidenega za vračilo, ali enostransko zaračunati teh zahtevkov, in sicer skupaj z zahtevki iz reklamacije, ki jo uveljavlja. Izguba, odtujitev ali poškodovanje blaga, ki se je zgodilo po prenosu blaga na kupca, oz. uveljavljanje reklamacije kupca ne odvezujejo obveznosti plačila kupne cene.

IV. Dobava blaga
1. Prevoz blaga s cestnim tovornim vozilom poteka skladno z zahtevami in navodili kupca, navedenimi v KP.
2. Kupec ima pravico, da si sam na lastne stroške zagotovi prevoz. V tem primeru mora to prodajalcu dokazljivo sporočiti. Kupec se obvezuje, da bo v primeru lastnega prevoza blago prevzel najpozneje v 7 dneh po prejemu poziva s strani prodajalca. Če kupec po pozivu s strani prodajalca ne prevzame blaga v roku in na kraju, dogovorjenem v KP, in če prodajalec od kupca ne zahteva izpolnitve skladno s KP in nadomestila za škodo, nastalo v zvezi z zamudo pri prevzemu, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe, prodati blago kateremu drugemu kupcu in od kupca zahtevati odškodnino za nastale škodo.
3. Prodajalec si pridržuje pravico, da teža dobavljenega blaga do 10 % odstopa od navedb. Morebitna drugačna dovoljena odstopanja so navedena v KP.
4. Po preteku roka za dobavo blaga skladno s KP ima prodajalec pravico to blago dobaviti kupcu v nadaljnjih 40 dneh, če kupec prodajalcu do petega dne po preteku prvotnega dobavnega roka ne vroči pisnega obvestila, s katerim uveljavlja naknaden razumen rok za izpolnitev pogodbene obveznosti, ki znaša 20 dni od vročitve obvestila, hkrati pa mu sporoči svoj namen, da bo odstopil od pogodbe, če prodajalec ne bo izpolnil obveznosti v tem roku. Kupec lahko odstopi od pogodbe s pisnim obvestilom prodajalcu po preteku naknadnega razumnega roka pod pogojem, da prodajalec od vročitve obvestila še ni izpolnil obveznosti KP.
5. Prodajalec si pridržuje pravico, da po pisnem obvestilu zaustavi vse dobave kupcu do popolnega plačila zapadlih obveznosti kupca do prodajalca. Ta ukrep se ne šteje kot zamuda prodajalca pri dobavi blaga in kupcu ne daje pravice do prejema pogodbene kazni, odškodnine ali odstopa od KP. V primeru neplačevanja zapadlih obveznosti s strani kupca po ponovnem opominu ima prodajalec pravico odstopiti od vseh sklenjenih KP.

V. Pridržek lastninske pravice
1. Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico do blaga, opredeljenega v KP, do trenutka popolnega plačila kupne cene ter vseh zapadlih obveznosti do prodajalca.
2. Če kupec zamuja s plačilom in že poseduje blago, ki je še v lasti prodajalca, ima slednji pravico:
a. do prostega dostopa prodajalčevih zastopnikov v prostore kupca in pridobivanja podatkov o rokovanju z blagom;
b. do vsakršnih dobičkov kupca, ki jih je pridobil zaradi nepooblaščene uporabe in razpolaganja z blagom do plačila vseh obveznosti do prodajalca. V tem primeru mora dolžnik kupca obveznosti poravnati neposredno prodajalcu, kupec pa ima pravico od dolžnika zahtevati plačilo obveznosti izključno na prodajalčev račun.
VI. Odstop in preklic kupoprodajne pogodbe
1. V primeru prekinitve pogodbenega razmerja na željo kupca ali neizpolnjevanja pogojev KP s strani kupca mora kupec prodajalcu plačati 10 % cene blaga skladno s KP pri blagu, ki še ni proizvedeno, in 65 % vrednosti že proizvedenega blaga, na katerega se odstop nanaša.
2. V primeru neutemeljenega odstopa od KP s strani prodajalca ima kupec pravico do nadomestila dokazanih dodatnih stroškov, ki jih je utrpel zaradi odstopa, vendar največ v višini 30 % vrednosti blaga, na katerega se odstop nanaša.

VII. Napake in reklamacije
1. Pravica kupca do odprave napak zapade, če kupec o napakah pisno ne obvesti prodajalca v naslednjih rokih:
a. očitne napake blaga, ugotovljene pri prevzemu, – nemudoma; napake glede količine – v 7 dneh od dobave blaga na mestu izpolnitve dobave skladno s KP;
b. druge napake – takoj po ugotovitvi, vendar najpozneje v 30 dneh od dobave blaga na mestu izpolnitve dobave skladno s KP.
2. Kupec mora prodajalca obvestiti o blagu z napako v rokih, navedenih v 1. odstavku tega člena. Skupaj s prijavo napak mora kupec v istem roku predložiti dokumente, iz katerih je razvidna njegova upravičenost do reklamacije, in poslati izpolnjen reklamacijski zapisnik. Drugače pravica kupca do reklamacije zapade.
3. Pri razlikah v količini ali pri poškodbah blaga med prevozom mora kupec prodajalcu predložiti izvirnik poročila o dejanskem stanju med prevzemom blaga, ki ga je prejel od javnega ali pogodbenega prevoznika.
4. Poškodovano reklamirano blago mora biti skladiščeno ločeno in v izvirnem stanju ter ga brez pisnega dovoljenja prodajalca pred popolno rešitvijo reklamacije ni dovoljeno uporabljati ali prodajati.
5. Če je reklamacija priznana, lahko prodajalec na osnovi dogovora med pogodbenima strankama
a. odpravi ugotovljene napake v razumnem roku,
b. izvede dopolnilno oz. nadomestno dobavo pod izvirnimi pogoji,
c. zahteva vračilo blaga z vračilom kupnina,
d. zniža ceno.

VIII. Končna določila
1. Prodajalec ima skladno s temi SPDP pravice do celotne odškodnine zaradi škode, nastale s kršitvijo KP, poleg pravic do prejema pogodbene kazni v smislu teh SPDP. Pogodbena stranka, ki je kršila pogodbene obveznosti, mora drugi pogodbeni stranki plačati nadomestilo za nastalo škodo v višini, ki ne presega vrednosti blaga.
2. Pogodbena stranka ne prevzema odgovornosti za nastalo škodo, če zagotovi dokaz, da je neizpolnjevanje obveznosti posledica izrednih nepredvidljivih okoliščin, ki jih ni bilo mogoče preprečiti, pri čemer jih ob sklenitvi KP ni bilo mogoče predvideti, preprečiti ali obiti (v nadaljevanju: »višja sila«).
3. Okoliščine tako imenovane višje sile pogodbeni stranki potrdi trgovinska zbornica skladno z mednarodnimi pogodbami in sporazumi.
4. Za višjo silo se šteje predvsem naslednje:
a. razglašene vojne in vojne, ki niso razglašene, državljanske vojne, vstaje in revolucije, piratstvo in sabotaže,
b. naravne katastrofe,
c. eksplozije, požari, okvare strojev, proizvodnih in drugih sistemov,
d. slabo ime, protesti, vsakršne prepovedi izvoza, zasedba obrata in njenih podružnic, ki spadajo k podjetju prodajalca, proizvajalca oz. njegovih podizvajalcev,
e. posegi državnih organov.
5. Pogodbena stranka, pri kateri so nastopile okoliščine višje sile, je dolžna o teh dogodkih ter posledicah obvestiti drugo pogodbeno stranko brez nepotrebnega zavlačevanja, če je seznanjena z okoliščinami višje sile, sicer v nasprotnem primeru prevzema odgovornost za vso povzročeno škodo.
6. Izključitev odgovornosti velja v obdobju, v katerem so prisotni učinki višje sile in njene posledice. Če višja sila prodajalca ovira pri izpolnjevanju pogodbenih pogojev, ima ta pravico razumno podaljšati dobavni rok blaga.
7. Okoliščine višje sile pogodbene stranke ne odvezujejo nadomestila škode, kazni in drugih pogodbeno dogovorjenih sankcij, z izjemo plačevanja obresti, ki jih dolguje drugi pogodbeni stranki, in sicer v času, ko obstaja razlog za njihovo plačilo.
8. Če učinki višje sile trajajo več kot tri mesece, imata obe pogodbeni stranki pravico odstopiti od KP oz. od dela KP brez nadaljnjih zahtevkov.
9. Za KP, ki so bile sklenjene pred začetkom veljavnosti teh SPDP, se ne uporabljajo sankcije za neizpolnjevanje dobave teh SPDP.
10. Zgoraj navedeni SPDP so vam na voljo v notarsko overjeni obliki na spletnem mestu prodajalca / www.skovela.com

S podpisom KP hkrati izjavljate, da se strinjate s to različico SPDP.


SKOVELA d.o.o. |Tekačevo 60|3250, ROGAŠKA SLATINA, SLOVENIJA |+386 3 5813698  www.skovela.com

SKB banka d.d. TRR: 03163-1000564526 Swift Code No: SKBASI2X   IBAN: SI56 0316 3100 0564 526
Bank: Steiermarkische SPARKASSE AG             ID za DDV : SI22433031                 T: +386 (3) 581 36 98
Swift BIC:STSPAT2GXXX                                        TS Celje 1/1556/00                          F: +386 (3) 819 06 98
IBAN: AT392081500001710805                        MatiCna St.: 53733031                     E: biro@skovela.eu
                                                                              Kapital : 8.763,00 EUR                     W: www.skovela.eu
SKOVELA d.o.o. © 2001-2024 VSE PRAVICE PRIDRžANE
Payments SKB banka d.d     
IBAN: SI56 0316 3100 0564 526
SWIFT: SKBASI2X
Phone SI  - DE: +386 40 20 50 54
Phone SI - EN: +386 41 696 072
Phone CN: +86 137 01 500 476
Flag Counter
Back to content